ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЕБ ХОСТИНГ


Раздел I
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Точка 1: “ТЕЛНЕТ” ООД, гр. Велико Търново, наричан по-долу за краткост ОПЕРАТОР, се задължава да осигури на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност да ползва дисково пространство върху свой сървър, където ПОТРЕБИТЕЛЯТ да разполага свои Интернет страници ("уеб хостинг"), съгласно сключен в писмена форма договор. Същият се задължава и да осигурява Интернет връзка за пренос на информационни пакети между световната мрежа "Интернет" и Интернет страниците на ПОТРЕБИТЕЛЯ, срещу което последният дължи на ОПЕРАТОРА възнаграждение.
Точка 2: Неразделна част от договора между страните е Тарифата за предоставяне на услуга "Уеб хостинг" на "ТЕЛНЕТ" ООД, където е упоменато осигуреното от ОПЕРАТОРА дисково пространство.
Точка 3: С подписването на Договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че се е запознал и приема Общите условия на ОПЕРАТОРА за предоставяне на електронно-съобщителни услуги и Тарифата за предоставяне на услуга "Уеб хостинг" на "ТЕЛНЕТ" ООД, публикувани на страницата на ТЕЛНЕТ ООД www.telnet.bg, които са неразделна част от договора.
Точка 4: Значение на използваните термини:
- "Уеб Хостинг" по смисъла на Общите условия за Уеб Хостинг на Телнет ООД означава: осигуряване на дисково пространство върху сървър на ОПЕРАТОРА за разполагане на Интернет страници на ПОТРЕБИТЕЛЯ, достъпни от Интернет чрез унифициран локатор на ресурси (URL) по протокол HTTP. "Уеб хостинг“ е споделена хостинг услуга (shared hosting service);
-"Интернет страници" по смисъла на Общите условия за Уеб Хостинг на Телнет ООД означава: обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран локатор на ресурси (URL) по протокол HTTP и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
-"Домейн" по смисъла на Общите условия за Уеб Хостинг на Телнет ООД означава: име, представляващо низ от определени букви, регистрирано в нарочни регистри от оправомощени лица, посредством което се откриват и индивидуализират ресурси в глобалната интернет мрежа;
- "Връзка" по смисъла на Общите условия за Уеб Хостинг на Телнет ООД означава: изведен на съответната Интернет страница адрес, улесняващ прехвърлянето на посетителите към други Интернет страници на ПОТРЕБИТЕЛЯ или към други Интернет страници в световната мрежа Интернет.

Раздел II
ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА
Точка 1: Договорът между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се сключва за срок от 1 ( една ) година, считано от датата на подписването му.
Точка 2: В случай че няма промяна в параметрите и цената на предоставяната услуга, ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да продължи да ползва услугата и не е налице възражение от страна на ОПЕРАТОРА, след изтичане на срока договорът се счита за продължен за същия срок от 1 (една) година. Това правило се повтаря многократно.
Точка 3: ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да заплати уговореното възнаграждение от момента на подписване на договора - цялата сума за срока на договора или на отделни месечни вноски.
Точка 4: Възнаграждението може да бъде заплатено в брой или по банков път.
Точка 5: С подписване на договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че му е предоставена възможност да използва услугите - предмет на договора.

Раздел III
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Права и задължения на ОПЕРАТОРА

Точка 1: ОПЕРАТОРЪТ има право да получи от ПОТРЕБИТЕЛЯ възнаграждението за извършената услуга.
Точка 2: ОПЕРАТОРЪТ е длъжен да осигури дисково пространство върху свой сървър за разполагане на интернет страници на ПОТРЕБИТЕЛЯ в обем, уговорен в сключения в писмена форма договор с него.
Точка 3: ОПЕРАТОРЪТ е задължен да осигурява 24 часова техническа поддръжка по описаните по -горе услуги.
Точка 4:ОПЕРАТОРЪТ може, но не е длъжен, да осигури допълнително дисково пространство за нуждите на ПОТРЕБИТЕЛЯ по Точка 2 на този Раздел срещу допълнително възнаграждение, като за целта се подписва Анекс към настоящия договор.
Точка 4.1: В случай, че е налице разполагане върху сървъра на ОПЕРАТОРА на ресурси надхвърлящи посочения в Точка 2, Раздел III обем или има изричното искане за осигуряване на допълнително дисково пространство, отправено до ОПЕРАТОРА, се счита, че нуждите на ПОТРЕБИТЕЛЯ надвишават осигуреното дисково пространство, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи възнаграждение за ползването на допълнителното дисково пространство от деня на неговото заемане.
Точка 5: ОПЕРАТОРЪТ е задължен да осигури свързаност към световната интернет мрежа до уговорения в договора капацитет/съответно увеличеният такъв, съобразно Точка 4 на този раздел и допълнителното възнаграждение.
Точка 6: ОПЕРАТОРЪТ е длъжен да осигури необходимият брой POP3 или IMAP виртуални кутии за електронна поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно Тарифата за предоставяне на услуга "Уеб хостинг" на ТЕЛНЕТ ООД.
Точка 7: ОПЕРАТОРЪТ трябва да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име и парола, чрез които последният получава достъп до контролния си панел на сървъра на ОПЕРАТОРА, необходим за разполагане на негови Интернет страници и ресурси.
Точка 8: ОПЕРАТОРЪТ няма задължение да изготви Интернет страницата/ите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дизайна или програмният код, както и не се ангажира с реалното разполагане на тези Интернет страници върху сървъра.
Точка 9: ОПЕРАТОРЪТ има задължението да регистрира и управлява според тарифния план 1 (един) брой домейн в областите (.com, .net, .org, .biz, .info, .eu) за една година. Регистрацията става в срок от 48 часа след подписването на договора.
Точка 10: Срещу допълнително възнаграждение, уговорено в Анекс към настоящия договор, ОПЕРАТОРЪТ може да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ и услуги като изработване на Интернет страници, консултации при тяхното изготвяне, регистриране и администриране на още домейни.
Точка 11: ОПЕРАТОРЪТ има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени на негов сървър от ПОТРЕБИТЕЛЯ, и да ги предоставя на съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси, собствеността и сигурността на ОПЕРАТОРА, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани по надлежния ред от компетентните държавни органи.

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ
Точка 1: ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва предоставеният му от ОПЕРАТОРА достъп до контролен панел за разполагане на Интернет страници, създаване на пощенски кутии и FTP акаунти и ресурси на сървъра и за тяхното администриране. ОПЕРАТОРЪТ не е длъжен, но може да съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ за разполагане на негови Интернет страници и ресурси върху осигуреното дисково пространство върху сървъра.
Точка 2: ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ОПЕРАТОРА всички дължими възнаграждения в срок.
Точка 3: ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните от ОПЕРАТОРА услуги без да нарушава нормите на приложимото право, общоприетите норми на морала, правилата на Интернет етиката и световната практика.
Точка 4: ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да зарежда, съхранява, разпространява, използва файлове, програми, изображение, звук, за които няма авторски права; материали, които не са подходящи за непълнолетни; софтуер, който не е собственост на ПОТРЕБИТЕЛЯ; материали, които изразяват расова, религиозна или друг вид дискриминация;материали, които уронват авторитета на трети страни, в това число частни лица, фирми, правителства, организации или държави; информация, която би помогнала на трети лица в извършването на престъпления; информация, която представлява държавна тайна за Република България и за страната/държавата на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Точка 5: ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да зарежда, съхранява, разпространява, използва или предава каквито и да са материали и данни, съдържащи компютърни вируси, програми за отдалечен достъп или насочени към преодоляване или затрудняване дейността на компютърни защитни програми и всякакви други защити.
Точка 6: ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да използва различни програмни езици при изработване на Интернет страниците си, да пренасочва домейни и да създава субдомейни, да следи статистика на сайта си и пр. като заплаща такси съгласно Тарифата за предоставяне на услуга "Уеб хостинг" на ТЕЛНЕТ ООД.
Точка 7: ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да предоставя осигуреното от ОПЕРАТОРА дисково пространство на трети лица.
Точка 8: ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя и да не допусне предоставянето на трети лица на паролите за достъп до сървъра на ОПЕРАТОРА и носи пълна отговорност за запазването им в тайна.
Точка 9: ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за предприемането на необходимите мерки за:
- предотвратяване на загуби или повреди на своята уеб страница/страници;
- поддържане независим архив и backup копия на съдържанието на своята страница/страници;
- съхранението, безопасността и целостта на съдържанието на своята страница/страници, които се съхраняват на сървърите на ОПЕРАТОРА;
- запазване в тайна на своята парола.
Точка 10: Сървърите и Хостинг услугите на Телнет ООД не са архив и Телнет ООД не носи отговорност за дадена загуба, повреда или нарушение на съдържанието на Уеб страницата/страниците на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОПЕРАТОРЪТ съхранява архив (backup) на съдържанието на сайта на ПОТРЕБИТЕЛЯ за срок от 4 дни, като ПОТРЕБИТЕЛЯ може ежедневно да изтегля и съхранява дневни архиви на това съдържание.
Точка 11: ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да изготви своята страница във формат, посочен в избрания пакет за Уеб Хостинг съгласно Тарифата.

Раздел IV
ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Точка 1: ОПЕРАТОРЪТ не е длъжен, не контролира и не носи отговорност за:
- разположените върху сървъра Интернет страници, файлове, програми, изображение, звук, текст, връзки или каквито и да са други материали и съдържание на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
- информационните пакети, пренасяни чрез предоставяната от ОПЕРАТОРА услуга от и към Интернет страници на ПОТРЕБИТЕЛЯ и тяхното съдържание;
- връзките, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ изгражда в своите Интернет страници към други Интернет страници в интернет мрежата.
- случаи, в които хостваният сайт на ПОТРЕБИТЕЛЯ бъде хакнат поради скриптове в системата на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Точка 2: Ако трети лица потърсят отговорност от ОПЕРАТОРА като претендират обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, намиращи се във връзка със съдържанието на разположените върху сървъра на ОПЕРАТОРА ресурси на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ОПЕРАТОРА и тези трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от това.
Точка 3: Страните осъзнават риска от евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката и при предоставяне на услугите, въпреки положената грижа от страна на ОПЕРАТОРА. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ за вреди, причинени във връзка с предоставяните услуги, освен ако те са причинени с умисъл или груба небрежност.
Точка 4: ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за съдържанието на предаваните съобщения при ползване на услугата "електронна поща", не носи отговорност и за задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ спрямо трети лица, възникващи при ползването на предоставената от ОПЕРАТОРА услуга по договора.
ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на осъществено от трети лица нарушаване на конфиденциалността на предаваните съобщения при ползване на услугата "електронна поща", тяхната автентичност, автентичността на изпращача и получателя, доколкото е положил всички усилия за осигуряване на надеждност и сигурност на използваните системи и осъществените нарушения не се дължат на умисъл или груба небрежност на ОПЕРАТОРА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ОПЕРАТОРА и всяко трето лице за претърпените вреди и пропуснати ползи по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, намиращи се във връзка с ползваната услуга.
Точка 5: ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, като страните се съгласяват, че ПОТРЕБИТЕЛЯ ще обезщетява ОПЕРАТОРА и трети лица, за всички претърпени вреди и пропуснати ползи при осъществен неправомерен достъп на трети лица до сървъра/ите на ОПЕРАТОРА в резултат на неизпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по Раздел III, Точка 8 от Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ по Общите условия за Уеб Хостинг на ОПЕРАТОРА.
Точка 6: Отговорността на ОПЕРАТОРА спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ не може да надвишава стойността на заплащаното от ПОТРЕБИТЕЛЯ месечно абонаментно възнаграждение за предоставяната услуга Уеб Хостинг.
Точка 7: В случай, че някоя/някои от клаузите в договора се в окаже/окажат недействителни, то това не води до недействителност на целия договор.
Раздел V
ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА
Точка 1: Договорът между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ прекратява действието си освен в предвидените от закона основания и в следните случаи: по взаимно съгласие; при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на поетата работа; с едностранно писмено изявление на изправната страна по договора за развалянето му при неизпълнение на задълженията от другата страна; с противопоставяне на ОПЕРАТОРА по т.2 от Раздел III;
Точка 2: ОПЕРАТОРЪТ има право да развали договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ незабавно в случай на неизпълнение на което и да било от задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по него.
Точка 3: В случай на прекратяване, респ. разваляне на договора, ОПЕРАТОРЪТ спира трафика между страницата на ПОТРЕБИТЕЛЯ и световната мрежа Интернет, спира FTP достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до сървъра на ОПЕРАТОРА и има право да изтрие от него Интернет страниците на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всички разположени на него файлове, програми, изображение, звук, текст, връзки или каквито и са други материали и съдържание, ОПЕРАТОРЪТ има право да изтрие всички електронни пощенски кутии на ПОТРЕБИТЕЛЯ, разположени на неговия сървър, заедно с всички съобщения съдържащи се в тях.
Точка 4: В случай на прекратяване/разваляне на договора, трансферирането на Уеб страницата/ите на ПОТРЕБИТЕЛЯ от сървъра на ОПЕРАТОРА е изцяло отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОПЕРАТОРЪТ няма да трансферира неговата Уеб страница/ци при друг провайдър. В случай, че е прекратен/развален договора за Уеб Хостинг, ОПЕРАТОРЪТ няма да трансферира и поддържа Уеб страницата/ите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Раздел VI
САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Точка 1: ОПЕРАТОРЪТ може без предизвестие до ПОТРЕБИТЕЛЯ да наложи временна санкция като преустанови предоставянето на услугите или промени качеството на предоставянето им (ограничаване на капацитета, трафик, протоколи и др.), без да разваля договора в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ осъществява дейност в нарушение на закона и разпоредбите на приложимото законодателство във връзка с предоставените услуги или тяхното ползване, сам извършва такива действия или допусне трети лица, давайки им достъп до сървъра на ОПЕРАТОРА чрез паролите си за достъп, да извършат такива действия, като временните санкции важат докато ПОТРЕБИТЕЛЯ отново започне да изпълнява точно задълженията си по договора.
Точка 2: При закъснение в плащането на което и да било от възнагражденията с повече от 7 дни от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОПЕРАТОРЪТ има право да преустанови предоставянето на услугите по настоящия договор до заплащането им.
Точка 3: ОПЕРАТОРЪТ, като изправна страна по договора, има право на всички дължими по договора възнаграждения, както и за срока на временно преустановените услуги в случаите по Точки 1 и 2 на Раздел VI и не отговаря за произтичащите от това вреди и пропуснати ползи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Точка 4: Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпадне в забава с плащането на което и да било от възнагражденията, дължими на ОПЕРАТОРА по договора между тях, заплаща неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) върху просрочената сума за всеки ден забава.

Раздел VII
ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Точка 1: За всички неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство, както и установената практика.

Раздел VIII
СПОРОВЕ

Точка 1: Всички спорове между страните във връзка с договора и произтичащите от него права и задължения за страните, се решават с преговори между тях в дух на добра воля и взаимно разбирателство, а ако не може да се постигне консенсус между тях, то тогава споровете ще се отнесат до компетентния български съд.

Раздел IX
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Точка 1: Страните декларират, че всяка информация, станала им известна във връзка с договора помежду им, е конфиденциална и се задължават да я пазят като не я разпространяват или довеждат до знанието на трети лица, освен в предвидените от закона случаи.